Kalite Politikalarımız

Kalite Politikamız

F03.002.06 / 21.12.2022

Elektrik, beyaz eşya, otomotiv, mobilya v.b. tüm üretim sektörleri için vida, perçin, bağlantı elemanlarının üretimini ve pazarlanmasını yapmakta olan Has Vida A.Ş ‘de alınacak her karar ve oluşturulacak her stratejide Toplam Kalite Yönetimi prensiplerine bağlı kalarak şirketimizin pazar payını,rekabet gücünü,kalite güvenilirliğini,çevreye duyarllılığını,çalışan bağlılığını ve karlılığını yapılacak sürekli iyileştirme çalışmaları ile arttırmak temel prensibimizdir.

Öncelikli hedeflerimiz;

 • Müşteri odaklı çalışma,
 • Önleyici yaklaşım,
 • Ana sanayiler ve tedarikçilerle iş birliği ve gelişim,
 • İstatistiksel analizler,
 • Sürekli iyileştirme faaliyetleri,
 • Yönetim sistemlerini uygulama ve sürekli geliştirme,

Bu politikanın değişen müşteri şartlarına uygun olarak güncelleneceğini,tüm çalışanlarımıza eğitimler ile aktarılıp ortak bir kalite ilkesi oluşturulmasına çalışılacağını Has Vida A.Ş. Olarak tüm müşterilerimize ,çalışanlarımıza,tedarikçilerimize ve tüm diğer paydaşlarımıza taahhüt ederiz.

Çevre Politikamız

F03.009.03 / 09.01.2023

“Çevreye olan sorumluluğumuzu, çevremizi korumak ve muhafaza etmek için kanuni gerekliliklere uyarak ve belirleyeceğimiz amaç ve hedeflere ulaşarak, faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan çevresel etkilerin azaltılması, çevresel performansımızın sürekli olarak iyileşmesi ve çevre bilincinin yayılması için gayret göstererek yerine getireceğiz.”
Bu yolda HAS VİDA olarak kendimize amaç ve hedefler belirlemiş bulunmaktayız:

 1. Operasyonlarımız sırasında ortaya çıkan çevreye olan önemli etkilerimizi mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışacağız.
 2. Tekrar kullanımı veya geri dönüşümü mümkün malzemeler kullanmaya ve doğal kaynak tüketim miktarlarını azaltmaya gayret göstereceğiz.
 3. Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek çevresel performansımızın sürekli gelişmesini sağlayacağız.
 4. Faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan çevre kirliliğinin azaltılması için kanuni zorunluluklara uyacağız.
 5. Çevre Politikamız ve çevreye olan önemli etkilerimizin azaltılması ile ilgili çalışmalarımız hakkında çalışanlarımızı, misafirlerimizi, tedarikçi, taşeron firmalarımızı, servislerimizi, bayilerimizi ve komşularımızı bilgilendirerek katılımlarını sağlayacağız.
 6. Operasyonların verimini artırmaya ve enerji tüketimini azaltmaya çalışacağız.
 7. Atık miktarlarını azaltmak, atıkların tekrar kullanımını ve geri dönüşümünü sağlamak için gayret göstereceğiz.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

F03.011.06 / 09.01.2023

HAS VİDA, teknolojik ve kaliteli çalışma olgusu ile birlikte çevreyi koruyan, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren yönetim anlayışını benimseyecek ve uygulayacaktır.

Bu amaçla faaliyet alanına uygun iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yasal düzenlemelere, müşterilerin öngördüğü şartlara ve diğer gerekliliklere bağlı kalarak, alt yükleniciler de dahil olmak üzere bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmayı ve sürekli gelişme ile güçlendirmeyi taahhüt eder.

Buna yönelik olarak;

 • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst düzeyde tutarak sıfır iş kazası ile faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamak,
 • Bu doğrultuda çalışanlarımızın iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, İSG yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getirmek,
 • Her yeni tedarikçiyi işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden bilgilendirmek,
 • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak,
 • Yönetim anlayışını, sürekli gelişme felsefesini, yönetimlerini ve sistemlerini tüm süreçlerde yönetim sistemine uygun hale getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm personele özümsetmek,
 • Yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek.

Sosyal Sorumluluk Politikamız

F03.015.03 / 09.01.2023

Has Vida olarak çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte faaliyetlerimizi çağın gerekleri, dürüstlük ve güven içinde sürdürmeyi hedeflemekteyiz.

Toplum bilinci ile üretim tesisimizde tüm iş ortaklarımıza şirket politikamızı sunmakta öncelikle yasalarımıza, müşterilerimizin üretim prosedürlerine ve sosyal standartlara uygun olarak çalışmakta ve onları bu anlayışa ortak olmaya davet etmekteyiz.

Has Vida  şirket politikası aşağıda belirtilmiş kriterleri içermektedir.

Has Vida’da çalışma yaşı yasaların belirlediği gibi olup, çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade edilmemekte ve desteklenmemektedir.

Has Vida şirket çalışanlarını hiçbir konuda baskı altında çalıştırmamaktadır. Tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam edilmektedir.

Has Vida tüm çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmekte, personelin tüm sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için gerekli tedbirleri almakta ve eğitim olanakları ile gelişimlerini destekleyip iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktadır.

Çalışanlarımızın çalışma ortamı yeterli donanıma sahip olup, temel ihtiyaçlarını hijyenik koşullarda sağlamaları için her türlü imkan sunulmaktadır.

Has Vida’da çalışanlar fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup, kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık uygulanmamaktadır.

Has Vida çalışma saatlerini yasaların öngördüğü şekilde düzenlemekte, düzenli olarak fazla mesaiyi yapmamakta ve çalışanlarına haftada  en az bir gün izin vermektedir.

Has Vida ücret politikası çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine göre değerlendirilmekte ve asgari ücretin altında ödeme yapılmamaktadır.

Has Vida’da çalışanlar istek ve şikâyetlerini işçi temsilcileri vasıtası ile yönetime bildirmekte ve bu konuların çözümleri yönetim tarafından analiz edilerek sonuçlandırılmaktadır.

Hiçbir çalışanımız fiziki veya maddi disiplin kurallarınca disipline edilmemekte, çalışanlarımızın gelişimi eğitimler ve talimatlar ile sağlanmaktadır.

Has Vida çevre kirlenmesine ve doğanın korunmasına karşı sosyal sorumluluğunu elinden geldiği kadarıyla yerine getirmekte ve çalışanlarını bu konuda bilinçlendirmektedir

Has Vida şirket politikasındaki tüm kriterleri sosyal yönetim ve kalite yönetim sistemleri ile kontrol altına almakta ve çağdaş bir yönetim sistemi ile yönetmekte, faaliyetlerini sürdürmeyi tüm tedarikçileri ve iş ortakları ile birlikte hedeflemektedir.

Has Vida’da Sosyal Sorumluluk, Çevre, İş Etiği ve İşe Alım ve İstihdam Politikalarını Çalışanları, Tedarikçikçileri, Taşeronları, Müşterileri ve üçüncü taraflar ile paylaşır.

Çocuk İşçi Sorumluluk Politikası

F03.012.03 / 09.01.2023

Has Vida’da çalışma yaşı yasaların belirlediği gibi olup, çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade edilmemekte ve desteklenmemektedir

Has Vida’da çocuk işçi çalıştırılmamaktadır ve çocuk işçi tespit edildiğinde direk üretim alanından çıkartılıp gerekli yasal düzenlemelerin yapılacağını Has Vida taahhüt eder.

Has Vida tedarikçilerini de çocuk işçi konusunda uyarmaktadır ve uygunsuzluk tespit edildiğinde gerekli yasal düzenlemeleri başlatacağını taahhüt eder.

İş Etiği Politikası

F03.013.03 / 09.01.2023

İş Etiği Kuralları

 1. Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

 1. Gizlilik

Gizli ve özel bilgiler; Has Vida San. Ve Tic. Ltd Şti ‘ne ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları ve diğer  bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen “gizlilik anlaşmaları” çerçevesindeki bilgileri kapsar.

Has Vida Topluluğu çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Has Vida Şirketinin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece Has Vida Şirketinin  amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

 1. Çıkar Çatışması

Has Vida Topluluğu çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar  sağlamayız. Has Vida San. Ve Tic. Ltd Şti dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız.Has Vida adını ve gücünü, Has Vida kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.

Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddüde düştüğümüz durumlarda yöneticimize, İnsan Kaynakları Bölümü’ne danışırız.

 1. Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklarımızın yanısıra; müşterilerimize,çalışanlara,tedarikçilerimize,rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Has Vida adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

 

 1. Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

 1. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

 1. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

 1. Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

 1. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

 1. Etik Ticaret Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

 1. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

Demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. Türkiye’nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.